เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี เป็น 1 ใน 6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบ้านเขว้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลุ่มลำชี ตั้งอยู่ เลขที่ 22 หมู่ที่ 16 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านเขว้า ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ชองอำเภอ๙งมีอาณาเขตดังนี้
  ทิศเหนือ จด ตำบลบ้านเขว้าและตำบลชีลอง
  ทิศใต้ จด ลำน้ำชี และตำบลละหาน
  ทิศตะวันออก จด ตำบลชีลองและตำบลบ้านค่าย
  ทิศตะวันตก จด ลำน้ำชีและตำบลหนองบัวบาน
 
เนื้อที่
มีเนื้อที่ 65.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,687.5 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 4.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะ 6.2 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การเกษตร 54.4 ตารางกิดลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี ส่วนใหญ่มีสภาพตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านชึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล โดยราษฎรใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 
ลักษณะภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งมี 3 ฤดูกาล คือ
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
  ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
 
อุณหภูมิ
อุณหภูมสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชีมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.2 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ำที่สุด 22.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.5 องศาเซลเซียส ถึง 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 6.8องศาเซลเซียส ถึง 23.7 องศาเซลเซียส
 
ปริมาณน้ำฝน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี มีปริมาณน้ำฝนในรอบปี พ.ศ. 2542 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วง 5 – 10 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนตกในเดือนกันยายน 2549 ปริมาณ 160 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในเดือน มกราคม พฤศจิการยน ธันวาคม ปริมาณน้ำฝน 5 – 20 มิลลิเมตร