เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 
คำขวัญของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี
      ถิ่นเมืองหามหอกลือนาม กล่าวขานบึงโลโพ
  แหล่งเสื้อยืดสุดโก้ เหล่งวัวโตพันธุ์ดี
  พืชผักสวนครัวใหม่สด ผลิตภัณฑ์ผักตบมากมี
  แหล่งเลื่องชื่อเหล่านี้ ลุ่มลำชีของเรา
 
วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

 

        “ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร      

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
  พัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งเน้นการศึกษา
  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”