เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบล

              เดิมตำบลลุ่มลำชีนั้น ขึ้นอยู่กับตำบลชีลอง และตำบลบ้านเขว้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาราษฎรทั้งสองตำบล คือ ตำบลชีลองและตำบลบ้านเขว้า ได้ขอให้ทางราชการกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ สมัยนั้นการติดต่อกับที่ว่าการอำเภอนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอมาก ซึ่งเป็นอำเภอเมืองชัยภูมิในสมัยนั้น การที่จะไปติดต่อจะต้องใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง บางคนต้องเดินด้วยเท้า  ดังนั้นทางราชการจึงได้มองเห็นความลำบากของราษฎร จึงได้พิจารณาแบ่งแยกหมู่บ้านต่าง ๆ ออกจากตำบลชีลอง และตำบลบ้านเขว้าบางส่วน ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ คือแยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่า “ตำบลลุ่มลำชี” ทั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านที่แยกออกมานั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งในฤดูน้ำหลาก แม่น้ำชีมีน้ำล้นตลิ่งน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเกือบทุกหมู่บ้าน เพราะที่ตั้งตำบลลุ่มลำชีนั้นเป็นที่ราบลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า “ตำบลลุ่มลำชี” ซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองชัยภูมิอยู่ โดยการปกครองดูแลของกำนัน คนแรก ชื่อนายหลอด รักษ์จินดา ตรงกับ พ.ศ. 2496 ซึ่งมีหมู่บ้านในการปกครองของตำบลลุ่มลำชี ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ในขณะนั้น ได้แก่

1. บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1

2. บ้านท่าแก หมู่ที่ 2

3. บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3

4. บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4

5. บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5

6. บ้านไร่ หมู่ที่ 6

7. บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7

8. บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8

9. บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9

               ต่อมาเมื่อ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2497 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะตำบลบ้านเขว้าขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วยตำบลต่าง ๆ รวม 3 ตำบล ในขณะนั้น คือ

1. ตำบลบ้านเขว้า

2. ตำบลตลาดแร้ง

3. ตำบลลุ่มลำชี

               ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านเขว้า ในวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2498 ทางราชการกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดออกมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ จากนั้นตำบลลุ่มลำชี จึงได้เปลี่ยนจากอำเภอเมืองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านเขว้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499 นายสวัสดิ์ วงศ์ปฏิทัศน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ กิ่งอำเภอบ้านเขว้า และได้มีผู้ที่ปกครองดูแลตำบลลุ่มลำชี คือกำนันตำบลนั้น มาแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. นายหลอด รักษ์จินดา                  ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2496 - 2515

2. นายบุญจันทร์ ดำรงค์ภูมิ              ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2515 - 2520

3. นายแท่ง คณาเขว้า                    ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2520 - 2527

4. นายประสิทธิ์ ชีวะตานนท์             ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2527 - 2549

5. นายถาวร หกขุนทด                   ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2549 - 2560

6. นายรัตนากร งีสันเทียะ                ดำรงตำแหน่ง เมื่อ20 กรกฎาคม 2560 -ปัจจุบัน

ข้อมูลปัจจุบัน

                ตำบลลุ่มลำชี ขึ้นอยู่กับ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 22 หมู่บ้าน และมีรายชื่อผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้


ประวัติเทศบาล

                เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี และได้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลตำบล
ลุ่มลำชี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี เดิมเป็นสภาตำบลลุ่มลำชี ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (มีรายชื่อตามประกาศ ในลำดับที่ 268 สภาตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี) ประกาศ
ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 โดย นายบรรหาญ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏตามทำเนียบผู้บริหาร ดังนี้

ทำเนียบผู้บริหาร 

 

ข้อมูลทางด้านกายภาพของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

1. ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  เป็น 1ใน 5ของเทศบาลตำบลอำเภอบ้านเขว้า  สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า  14กม. อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ   อาณาเขตดังนี้

                ทิศเหนือ          จด           เทศบาลตำบลทุ่งทอง และเทศบาลตำบลชีลอง

                ทิศใต้               จด           แม่น้ำชี และตำบลละหาน

                ทิศตะวันออก    จด           เทศบาลตำบลชีลอง และเทศบาลตำบลบ้านค่าย

                ทิศตะวันตก      จด           แม่น้ำชีและตำบลหนองบัวบาน

เนื้อที่เนื้อที่ทั้งหมด   65.1ตารางกิโลเมตร   จำนวน  40,687.5 ไร่    

2. ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ส่วนใหญ่มีสภาพตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบลโดยราษฎรใช้น้ำใช้อุปโภคบริโภค และเพื่อใช้ในการทำเกษตร

3. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ลุ่มลำชี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ
.. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 แบ่งหมู่บ้านซึ่ง ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  จำนวน  22  หมู่บ้าน

ตารางการแสดงหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี