เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
กองสาธารณสุข

นางไพลิน  มะลิดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจันทร์จิรา  สิงห์เดช
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

 นายวิชัย  ผาดี
นางสาวอรวรรณ  อ่อนสกุล
 พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป