เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ


นางสาวนิอร  ชาติชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นางสาวเดือนเพ็ญ  ลาภสันเทียะ

นักพัฒนาชุมชนนางอัญชิษฐา  ชาลีแดง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวกฎชกร พลสงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน