เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
กองคลัง

นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวณัฐพิชฌาย์  ปาเบ้า
นางสาวประภาพร  นิยมพงษ์ นายสนองพันธ์  สุนคร
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาววิลาสินี คำทวี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้