เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
หัวหน้าสำนักปลัด
 นายประยงค์ศักดิ์  สิมมะระ  -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
 นางรุ่งนภา  หนูฉลุง -ว่าง- -ว่าง-   นายเอกชัย  แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นายวีรวุฒิ  บำรุง -ว่าง-
 นางสาวฉัตรดาว  โชติจันทร์   นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย
พนักงานดับเพลิง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นางสาวศิริพร  น้อยเจริญ นายทวีชัย  จีนทอง นางลัยทอง  เพ็งพล  
 คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป  
   
 
-
 นางสาวสุพัตรา ขำเขว้า
นายปรีชา  กาชัย
 
 พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
 
 
นางสาววรอนงค์  ศรีษะเทียน  นายธันวา  สีสันเทียะ
 
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์