เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
โทร. 098-2852890
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
โทร. 089-8459714
นางสกุลชภัสร์  คงสกุล นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์ นายสมชาย  ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 087-8745444
โทร. 081-7306764
โทร. 087-9614884
นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย นางสาวนิอร  ชาติชนะ นางไพลิน  มะลิดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081-7700386
โทร. 089-6911294
โทร. 093-3291319