เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
โทร.081-725-6527

นายสมนึก  ประสานเนตร 
นายอุทัย  บำรุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
โทร.087-966-8377 โทร.089-248-1226
นายสวง  ถนอมสัตย์ นายบุญกอง  มณีรุ่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
โทร.093-073-8332 โทร.089-041-6653