เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ป้าย 7 ประเภท ที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้


ป้าย 7 ประเภท ที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้

ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2562 กำหนดป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท ดังนี้
1.ป้ายเกาะกลางถนน
2.ป้ายบนสะพานลอย
3.ป้ายหน้าปากซอย
4.ป้ายที่อยู่ในเขตทาง
5.ป้ายอวยพรในเทศกาลต่างๆ
6.ป้ายลอกเลียนแบบ กทม.
7.ป้ายติดตามผนังกำแพง บ้านเรือนประชาชน

เเนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมาย
- กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของที่ร่วมกันขจัดหรือเเก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฏหมายอยู่ในที่สาธารณะ
- กรณีพบผู้กระทำความผิดขณะทำการเเละจับกุม ให้เเจ้งผู้กระทำความผิดจัดการเก็บปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏในระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดเเต่ทราบเเละติดตามได้ ให้ทำหนังสือให้ผู้โฆษณา ปลด รื้อ ถอน หรือล้างข้อความ ภาพนั้นในระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีพบกระทำความผิดซ้ำอีก ครั้งต่อๆ ไป ให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้นเเต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กรณีก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- กรณีมิได้รื้อถอนตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยมิได้อยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับ อีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- กรณีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระทำเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ

ทางเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายที่หมายเลข 044-056-585หรือช่องทางการแจ้งเยาะแสป้ายโฆษณาทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้ที่ https://www.lumlamchee.go.th/index.php หรือทา ไปรษณีย์ ส่งมาที่สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี 222 หมู่ 16 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 65 มาตรา 66 ทวิ มาตรา 70

 

2024-07-14
2024-07-12
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20