เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  มอบหมายให้ นางไพลิน มะลิดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ และนางจันทร์จิรา  สิงห์เดช  เจ้าพนักงานสาสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประจำหมู่บ้าน  อสม.และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ม.3  ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.18 และ ม.19  รวม 106 ครัวเรือน  โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 22 หมู่บ้าน ในเดือนมกราคม  รวมทั้งสิ้น  282 ครัวเรือน

2024-06-09
2024-06-08
2024-06-08
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24