เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้


นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ   นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  มอบหมายให้นายอุทัย  บำรุง  รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ,นางสาวนิอร  ชาติชนะ ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่,พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ร่วมต้อนรับ  นายไถง  ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและคณะ  ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะเดินทางผู้ป่วยยากไร้ รายนานสนั่น  เผือดนอก  บ้านห้วยหวาย  หมู่ที่ 11 โดยมี นางสาวเด่นเดือน  ก้านขุนทด  สท.เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลุ่มลำชี

2023-09-13
2023-09-12
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-14
2023-06-03
2023-04-21