เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน


นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มอบหมายให้ นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตำบลลุ่มลำชี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนา 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 6 ครัวเรือน ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เห็นสม ม.16

2. นางกุหลาบ ป้องชัย ม.17

3. น.ส.สมพิศ สีนาแซง ม.5

4. นางละออง ก้อนมณี ม.9

5. นางอำพร วีสูงเนิน ม.8

6. นางจันที รื่นชัยภูมิ ม.7

ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-15
2022-07-05
2022-07-05
2022-05-17
2022-05-12
2022-03-26
2022-03-23
2022-03-08
2022-02-28
2022-02-21