เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล
นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นายประยงค์ศักดิ์  สิมมะระ   นางสาวทับทิมทอง  ชีวะตานนท์
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   

 
 นางรุ่งนภา  หนูฉลุง นายสมชาย  ปัญญากล้า
จ่าสิบเอกณชพล คะสะกุล
  นายเอกชัย  แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
นายวีรวุฒิ  บำรุง  นายทวีชัย  จีนทอง  นางสาวฉัตรดาว  โชติจันทร์   นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย
พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
 นางสาวศิริพร  น้อยเจริญ  นางสาวสุพัตรา ขำเขว้า  นางสาวยุวดี  แว่นทิพย์  
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
       
 นายทศพล บุญญานุสนธิ์
 นางสาวอรวรรณ  อ่อนสกุล  นางลัยทอง  เพ็งพล  
 พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
       
 นายวิชัย  ผาดี  นายธันวา  สีสันเทียะ  นายปรีชา  กาชัย  
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  
 

 
นางสาววรอนงค์  ศรีษะเทียน

 
คนงานทั่วไป