เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ติดต่อ - สอบถาม

 
 
  ชื่อ + นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นายวีรพล  กุดชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นางสกุลชภัสร์  สิทธิจันทร์เสน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นายสมชาย  ศิริ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นางขวัญพนม  สถิตย์ชัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นางสาวนิอร  ชาติชนะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th
  ชื่อ + นางไพลิน  มะลิดา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  0-4405-6585
  อีเมล์ +  admin@lumlamchee.go.th