พิธีปลงผมนาค ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

  นายธวัชชัย จันทร์เจริญ พร้อมด้วย นายบุญกอง มณีรุ่...

  ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ครั้งที่ 2/2567