วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างรถขุดขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง