วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง