วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเหมืองวังกำแพง - บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเหมืองวังกำแพง - ฝายท่าช้าง บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 -บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (Web hosting) และจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง