วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมจีบ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (การติดตั้งระบบน้ำและรดน้ำต้นไม้) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง