วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างรถแบ๊คโฮเล็ก (ขุดซ่อมแซมถนนบ้านหางเรียง-ป่าไม้แดง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านหางเรียง-ป่าไม้แดง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๒ - ๐๑๙๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง