วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 7, 10, 13, 17, 18, 20 ตำบลลุ่มลำชี
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 21 ตำบลลุ่มลำชี
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๖,๑๔,๑๙,๒๒ ตำบลลุ่มลำชี
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมากำจัดยะมูลฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง