วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 - บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านน้อยพัฒนา - บ้านโนนหมาว้อ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองโลโพ - หนองโลโพธิ์ บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 - บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 - บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายรอบหนองโลโพธิ์ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองตูมกา บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 - บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านวังปลาฝา - หนองหัวออ บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง