วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างรถแบ๊คโฮเล็กเพื่อขุดวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมากำจัดยะมูลฝอย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 21 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี
20  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)