วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,900 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก หมู่ที่ 2
24  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 240 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถแบ๊คโฮ ขนาด PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จัดงาน ตลาดโนนน้อย บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
เช่าเวที ขนาด 8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
เช่าเต้นท์, โต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง