วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12
29  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10
23  ส.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16
17  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง