วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันฉู หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข-4718 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
บรรจุน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 13 ถัง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17