วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในเขตตำบล และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง