วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ขยายถนนสายบ้านป่ายาง?โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา หมู่ที่ 3
19  ก.ย. 2561
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)