วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1 รายการ
24  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6181 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5
12  ต.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1