วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๖,๑๔,๑๙,๒๒ ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 7, 10, 13, 17, 18, 20 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง