วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านราษฎร์ยางชุม - บ้านโนนหมาว้อ บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายเหมืองชุม บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 - บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านร่มเกล้า - บ้านท่าขามแป บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 - บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง