วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง