วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไร่
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,534 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อทรายขี้เป็ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียงประจำกองอำนวยการและประจำสนามกีฬา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง