วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและภายนอกอาคารสำนักงาน
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย
23  พ.ค. 2562
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู