วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข-6181 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเหมืองใหญ่ บ้านท่าแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหางเรียง - บ้านวังปลาฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนพร้อมจัดตกแต่งริ้วขบวน โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง