วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง