วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 384 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 360 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง