วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถแบีคโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง