วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ประเภทคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ประเภทคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง