วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเหมืองใหญ่ บ้านท่าแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหางเรียง - บ้านวังปลาฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนพร้อมจัดตกแต่งริ้วขบวน โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่บ้านห้วยหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหางเรียง - บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง