วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข-6181 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง