วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง