วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง