วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 106,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (Web Hosting) และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข-3770 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แำก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณืใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง