วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่ายาง หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างรถขุดขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง