วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดิินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตภายในหมู่บ้านท่าแกทอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง