วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างขยายผิวจราจรถนนสายบ้านป่ายาง - โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายกระดานนับคะแนน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างอัดสปอตโฆษณา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี บริเวณเหมืองวังกำแพง บ้านท่าแก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี ภายในหมู่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง