วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างวางท่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านวังกุ่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน ฆค-3315 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง