วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ำชีบ้านปากคันฉู หมู่ที่ ๑๔ และบ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.109-03 สายทางบ้านแผ่นดินทอง - บ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 12 บ้านป่าสะแกราช ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 8, หมู่ 15, หมู่ 21 และหมู่ 22 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 21 ตำบลลุ่มลำชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)